SWEDAVIA, TIDIGARE LUFTFARTSVERKET, SOM ANSTÄLLD OCH SOM EGEN FÖRETAGARE

Utbyte av brandlarm på terminal 2, 4 och SkyCity. Ett projekt som innebär att vara i alla lokaler i terminalerna, dels för att installera det nya brandlarmet men även för att demontera det gamla. Arbetet sker utan att stänga av någon del av terminalerna. Projektet påbörjades 2012 och beräknas var klart 2015, investering 17 Mkr.

Att bygga upp en avdelning för att sköta alla ny och ombyggnader på alla Swedavias flygplatser. Till en början som ett projekt men senare som chef för enheten. Då jag slutade hade entreprenadenheten 12 anställda och 15 externa konsulter knutna till enheten. Enheten driver byggprojekt på de flesta av Swedavias flygplatser. Projekten omfattar projektering och ombyggnader av terminaler, restauranger, affärer, renovering av P hus, nya P platser, energisparprojekt, tekniska installationer mm. Enheten har en portfölj på ca 100 projekt till ett värde av ca 3-400 Mkr. En byggprocess har tagits fram och implementerats med processbeskrivningar, styrande och stödjande dokument, processen gäller för hela koncernen.

Som programledare för ett it segment, airport management, ansvara för Swedavias strukturering och utveckling av alla it program inom segmentet. Arbetet var initierande och innebar att strukturera, samla information och driva på den verksamhetsstyrda utvecklingen av programmet.

Har byggt 5 ha vattendammar med uppsamling, sedimentering och syresättning innan vattnet förts vidare till recipient. Kostnad 15 MKr, klart 2010.

Ett flertal olika utredningar/förstudier har genomförts bl.a.

  • Utrett ”activity based office” vilket innebär ett kontors där ingen har sin egen plats. Det grundläggande är att det finns en lämpligt utformad arbetsplats för det du just nu ska utföra, t.ex. tysta avdelningar för fokuserat eget arbete, mötesplatser i olika former, område för t.ex. läsning, flera tysta rum för telefonsamtal osv. Detta genomförs nu på Swedavia.
  • Utrett åtgärder för att säkra kvalitet och tillförsel av färskvatten till Arlanda. Brist på vatten eller otjänligt vatten kan innebära att Arlandas flygplats måste stänga. Del av detta genomförs nu
  • Att bygga ett nytt terminalära P hus för ca 1200 platser
  • Översiktligt utreda möjligheterna till att flytta driftområde på Arlanda och därmed göra plats för en ny pir
  • Gjort en pilotstudie på att samla in solvärme och lagra detta i berg för att smälta ett snöupplag med det lagrade varmvattnet.

DRIFTCHEF UPPSALAHEM

Under perioden var jag den drivande med att införa ett serviceordersystem i smartphones.

PRODUKTIONSCHEF ZETTERBERGS

Som ansvarig föll det mig att starta upp en komponenttillverkning i Polen. Det innebar utbildning av personal, uppföljning av kvalitet, inköp av råvara i Polen mm.

UPPSALA ENGERGI AB. SOM ANSTÄLLD PROJEKTLEDARE OCH CHEF

Som projektledare drivit ett flertal projekt inom energiområdet, bl.a.

  • Ny biobränsle panna i Knivsta
  • Torvlager i Uppsala 100 000 m³, lagret brann tyvärr upp
  • Mottagningsstation för torv, kol inkl. järnvägsspår
  • Inköp av containrar för torvlagring, 5000 st med volymen 20 m³ vardera inkl ytor och hanteringsutrustning
  • Brikettering och mellanlagring av torv i Sveg, Härjedalen
ÄLDREBOENDE I MÄRSTA. PROJEKTÄGARE RIKSHEM (PÅGÅENDE PROJEKT)

Att bygga 36 lägenheter i anslutning till ett tidigare vårdboende. Ett vårdboende med gemensamma utrymmen för de boende samt sjukgymnastlokal, kontor, läkemedelsrum mm för personalen. Ca 60 Mkr, projekttid 1,5 år, klart hösten 2015.

VALSTA CENTRUM. PROJEKTÄGARE NYA VALSTA CENTRUM AB, ETT BOLAG ÄGT AV SIGTUNA KOMMUN OCH RIKSHEM (PÅGÅENDE PROJEKT)

Valsta_flyg_03d_large

Att utföra en genomgripande renovering av ett äldre centrum i Valsta, Märsta på ca 10 000 m² kommersiella ytor. I samband med detta flytta om hyresgäster, bygga lokaler för nya hyresgäster. Ombyggnaden sker med alla kommersiella lokaler i bruk.

I samband med detta byggs 6 st. punkthus med totalt 210 nya lägenheter på torget. Ett av husen blir ett trygghetsboende, ett annat förbereds för bildande av en bostadsrättsförening.

I samband med detta sker en renovering av torget framför centrumet för att modernisera och lyfta statusen på hela området.

Projektets totalkostnad är ca 300 Mkr och startade hösten 2012 och slutförs sommaren 2016.